Три скарби китайськоi медицини - "женшень, панти, кордицепс" ми отримали на спадок вiд своiх пращурiв, а тепер дослiджуючи мiкроорганiзми, рослинний та тваринний свiт, отримали фундаментальнi знання про природу кордицепса. Його можна застосовувати як харчовий продукт, так i лiки, його не може бути занадто багато.                                                     

Засновник промислового виробництва продуктiв з кордицепса китайського, вчитель Лi Сяопiн мае право називатися"Батьком кордицепсу китайського", який був розроблений Китайським медичним науково-дослiдним iнститутом спiльно з дослiдниками Центру охорони здоров"я КНР з використанням сучасних бiологiчних iнженерних технологiй, дотримуючись принципiв 5000-лiтньоi традицiйноi китайськоi медицини. Це стало можливим пiсля багатьох рокiв наполегливоi працi, наукових дослiджень та розробок. Завдяки застосуванню новiтнiх технологiй у прцесi приготування продуктiв, максимально зберiгаються всi активнi компоненти, iх вмiст у 30 разiв вище звичайного, при меншому i повноцiнному використання сировини.

"Король Кордицепс" у рiдкому видi одночасно виконуе лiкувальну та профiлактичну функцiю, е цiнною спадщиною китайськоi культури здоров"я. Вiн став одним з перших брендiв, якi отримали золоту медаль за передовi технологii охорони здоров"я в Китаi, перше мiсце за довiру споживачiв, золоту медаль серед китайськоi геронтологiчноi продукцii, а також iншi нагороди за науково-технiчний прогрес. Цей продукт перший отримав "Мiжнародний сертифiкат якостi" Мiнiстерства охорони здоров"я Японii. У 2004 роцi в ходi 28 Олiмпiйских iгор в США продукт пройшов строгий контроль Центру випробувань харчових добавок FDA i отримав дозвiл на використання олiмпiйськими спортсменами, а також отримав нагороду як оздоровчий тонiк 21 столiття.

"Король Кордицепс" заснований на рецептах традицiйноi китайськоi медицини, базовим компонентом е кордицепс. Розроблений корпорацiею Sigcess-Шеншимiн е препаратом третьго поколiння i "проривом у сучасноi медицинi", це нова вiха в розвитку медичноi продукцii. Вiн ефективно покращуе стан здоров"я людини, пiдвищуе життевi сили органiзму.

"Король Кордицепс" здiйснюе регуляцiю iмунноi системи, активiзуе роботу макрофагiв, Т-лiмфоцитiв, В-лiмфоцитiв та лейкоцитiв, що дозволяе вiдновити ретикулоендотелiальну систему. Також активизуе вироблення таких антигенiв, як iнтерферон, фактор некрозу пухлин. Вiдновлюе нервовi клiтини, сприяе змiцненню клiтинних РНК, ДНК, синтезу бiлка та змiцненню ядер клiтин. Сприяе пiдвищенню глiкозидiв, тим самим забеспечуючи профiлактику цереброваскулярних та серцево-судинних захворювань. Препарат регулюе дiяльнiсть iмунноi системи на клiтинному рiвнi. Активнiсть ДНК-полiмерази попереджуе появу раку, налагоджуе вiдтворення iмунних клiтин, збiльшуе активнiсть SOD, вiдiграе активну роль у процесi боротьби зi старiнням. Сприяе вiдновленню природноi краси людини.

"Король Кордицепс" дае чудодiйний ефект у боротьбi з атиповою пневмонiею, пташиним та свинячим грипом, раком, хворобою Альцгеймера та iншими проблемами в областi профiлактики та лiкування. Фармакологiчними дослiдженнями було встановлено, що "Подвiйний ефект" е ефективним iмуномодулятором, регулюе гормональний баланс, лiкуе безсоння, порушення iмунноi системи, фiброз та iншi пов"язанi з ними захворювання.

Саме завдяки тому, що "Король Кордицепс" вiдiграе регулюючу роль у гормональнiй дiяльностi органiзму, вiн робить сприятливу оздоровчу дiю на усi органи i системи органiзму: нервову систему, серцево-судинну систему, органи дихання, травлення, сечових шляхiв, репродуктивну систему, а також ефективно бореться iз нирковою недостатнiстю, гепатитом, запаленнями, хронiчними захворюваннями серцево-судинноi системи, емфiземою, раком, сексуальною дисфункцiею, безсонням та ускладеннями пiсля операцiй.

На основi багаторiчнiй клiнiчнiй практицi пан Лi Сяопiн помiтив, що "Король Кордицепс" в короткi термiни вiдновлюе Т-лiмфоцити, макрофаги, загальну кiлькiсть iмунноглобулiна, пiдвищуючи тим самим iмунiтет органiзму, е ефективним тонiзуючим засобом для спортсменiв, працiвникiв з великим фiзичним та розумовим навантаженням, а також забеспечуе швидке одужання пiсля хiрургiчного втручання.

Бiльше 25 рокiв клiнiчних дослiджень вiце-президента всесвiтньоi асоциацii китайських фармакологiв пана Лi Сяопiна довели, що "Король Кордицепс" за допомогою активних iнгредiентiв ефективно бореться зi старiнням та втомою. Якщо клiнiчне лiкування супроводжуеться застосуванням цього препарата, то можна досягти ефекту кращого нiж результатiв медичного лiкування. За результатами клiнiчних дослiджень медичних установ КНР вживання продукцii рекомендуеться спортсменам та людям, що пiддаються великим фiзичним навантаженням.

Професор Лi Сяопiн об"еднав характеристики фiзiологii та патологii сучасноi людини, що сприяе органiчноi iнтеграцii в захiдну медицину в галузi охорони здоров"я. Створено продукт "Король Кордицепс", який покликаний збалансувати життевi процеси людського органiзму.

Сьогоднi Ви можете вже в Украiнi скористатися усiма перевагами, якi дае людинi застосування "Подвiйного ефекту" для забезпечення здорового та щасливого життя собi i своiм близьким.

Замовляйте "Король Кордицепс" вже сьогоднi на нашому сайтi www.sigcess.ub.ua щоб здоров"я нiколи не залишало Вас!